Tingimused

1. ÜLDLEPING

SIA „KALVE Coffee” (Läti), registreerimisnumber 40203045645, aadress: Mazcenu aleja 43b, Jaunmarupe, LV2166, Läti, edaspidi – KALVE, tagab veebilehel kalvecoffee.com , edaspidi – Veebileht, kättesaadava sisu ning osutab teenuseid vastavalt allpool kirjeldatud tingimused, tarnepoliitika, tagastuspoliitika, muud tingimused ja tegevuspoliitika, mille kirjeldus on veebisaidil postitatud seoses teatud funktsioonide, funktsioonide või kampaaniatega, samuti klienditeenindusega, mis loetakse käesolevate tingimuste (edaspidi ühiselt Tingimused) osaks ja sisalduvad. Veebisaidi VEEBIPOE jaotises autentides kinnitate, et olete käesolevad nõuded ja tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustute nendega piiranguteta ja piiranguteta.

Kui tarbija ostab KALVE Veebilehel pakutavat kosmeetikat, edaspidi – Kaup, Interneti kaudu müügiks, loetakse sellist vastastikust kokkulepet kauglepinguks ja selle suhtes kehtivad kauglepingut reguleerivad Läti Vabariigi seaduse sätted, sh. kuid mitte ainult Läti Vabariigi seadus “Tarbijaõiguste kaitse seadus”, Läti Vabariigi Ministrite Kabineti määrus “Kauglepingu määrus”.

Kui Veebilehel kaupa tellinud või ostnud kliendil puudub teo- või teovõime, vastutab toodete tellimise ja eest tasumise eest selle isiku seaduslik esindaja (nt vanemad, eestkostjad). Tellimus on eeltoodud olukorras tagasivõtmatu, samuti ei kuulu tasutud ostuhind tagastamisele.

Kauba ostmise distantsleping loetakse sõlmituks Kauba eest tasumise hetkest.

2. PRIVAATSUS

KALVE kaitseb füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele, füüsilise isiku andmete töötlemisel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aasta määrusele (EL) 2016/679. aprill 2016 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ.

KALVE töötleb teie isikuandmeid erinevatel viisidel mitmel eesmärgil, olenevalt sellest, kas olete registreeritud kasutaja (vt punkt 2.2), registreerimata kasutaja (vt punkt 2.3), olete taotlenud uudiskirjade saamist (vt punkt 2.4) või ostsite kingituse (vt punkt 2.5). Teave küpsiste kasutamise kohta on saadaval privaatsuspoliitikas .

KALVE ei kasuta ega jaga teie poolt veebis edastatud saadud teavet ilma seadusliku aluseta. KALVE on kohustatud avalikustama isikuandmeid riigi- ja vallaametnikele seaduses ettenähtud juhtudel. Me oleme sunnitud avaldama tarbija isikuandmeid, kui see on seadusega ette nähtud.

KALVE võib teie isikuandmeid statistilistel eesmärkidel kokkuvõtlikult töödelda, et analüüsida ja täiustada pakutavaid teenuseid.

KALVE rakendab kõiki võimalikke meetmeid teid puudutavate isikuandmete turvalisuse tagamiseks, et kaitsta neid varguse, kaotsimineku, kuritarvitamise, samuti volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja kahjustamise eest.

2.1. ÜLDÕIGUSED

Vastavalt kehtivale seadusandlusele on teil järgmised õigused:

- taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;
- nõuda võimaluste piires oma isikuandmete parandamist või kustutamist;
- taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või vastuväiteid;
- taotleda võimaluste piires oma isikuandmete liikumist (ülekantavus);
- isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta;
- esitada kaebus riiklikule isikuandmete kaitse järelevalveasutusele;
- võtta ühendust KALVEga ja saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

KALVE kontaktandmed:
KALVE Coffee, SIA,
Mazcenu aleja 43b, Jaunmarupe, LV2166, Läti ,
telefon: +371 25754915, email: info@kalvecoffee.com

2.2. REGISTREERITUD KASUTAJA

2.2.1. KONTO LOOMINE

Veebilehel registreerumisel ja oma kliendikonto, edaspidi – Konto, loomisel kasutatakse Teie isikuandmeid KALVE-ga KALVEga Kauglepingu sõlmimise suhtluskanalina kasutatava Konto loomise ja hooldamise lepingu sõlmimiseks.

Konto loomisel kinnitate, et olete kursis, et sisestatud andmeid töödeldakse konto loomiseks ja haldamiseks, sealhulgas soovinimekirja ja ostuajaloo koostamiseks ja säilitamiseks, ning saadate teile teavet distantsi sooritamise kohta. leping, näiteks teave tellimuse täitmise kohta, tellimuse uuendused.

KALVE peab saama ja töötlema Teie isikuandmeid Kauglepingu sõlmimiseks kasutades Kontot suhtluskanalina. Kui te neid isikuandmeid ei esita, ei saa te kontot luua ega kauglepingut sõlmida.

Lisaks kasutatakse soovinimekirjas ja ostuajaloos sisalduvat infot KALVE poolt pakutavate teenuste ja tootepakkumiste täiustamiseks lähtuvalt KALVE õigustatud huvist koondada infot pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi kohta.

Kontol sisalduv teave sõlmitud kauglepingute (ostetud toodete) kohta, sealhulgas kogu teiega suhtlemise kohta, säilitatakse tõendina Kauglepingu sõlmimise ja täitmise kohta. Seda teavet säilitab KALVE lähtudes õigustatud huvist kaitsta oma õigusi ja huve vaidluse korral ning seadusest tulenevast kohustusest säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

Teie isikuandmeid Konto loomise ja pidamise ning Kauglepingu sõlmimise ja täitmise kohta töötlevad ainult KALVE ja meie äripartnerid, kes pakuvad kohaletoimetamisteenuseid, IT-struktuure ja makseplatvorme. Isikuandmete miinimummaht edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid kuni konto kustutamiseni või kuni Läti Vabariigi seadustega sätestatud säilitamisperioodi lõppemiseni või kohtusse hagi esitamise aegumiseni, olenevalt sellest, kumb on sätestatud hiljem.

2.2.2. KAUBANDUSARUANDE VASTUMINE

Taotledes kaubanduslike väljavõtete, näiteks tootekampaaniate ja eripakkumiste teabe saamist, nõustute, et KALVE töötleb teie registreerimisvormis märgitud isikuandmeid ja tellimuse täitmise vormi, sealhulgas teie geograafilist asukohta ja ostude ajalugu. .

KALVE töötleb teie isikuandmeid, et saata teile aktuaalseid ja teile sobivaid ärilisi avaldusi. KALVE teostab erinevat tüüpi profiilide koostamist, koondades Teie poolt antud informatsiooni, et analüüsida, millistest toodetest ja teenustest võiksite huvi pakkuda ning saata Teile vastava sisuga kommertsavaldus.

Kui ostate Veebilehel Kaupu, kasutab KALVE teie e-posti aadressi teile sarnaste kaupade kohta kommertsteadaannete saatmiseks, isegi kui te ei ole taotlenud kommertsteadaannete vastuvõtmist. Kui te ei soovi selliseid teateid saada, on teil võimalus loobuda oma e-posti aadressi edasisest kasutamisest äriteadete saatmiseks eraldi e-kirjaga, mis saadetakse kohe pärast tellimuse esitamist, samuti iga kord, kui saada äriteadet.

Teie isikuandmeid, mis on seotud kommertsaruannete edastamisega, töötlevad ainult KALVE ja meie koostööpartnerid, kes tagavad IT-struktuurid ja e-kirjade saatmise platvormid. Koostööpartnerid saavad minimaalsel hulgal isikuandmeid.

Selle eesmärgi täitmiseks töödeldakse teie isikuandmeid kuni hetkeni, mil tuletate meelde oma nõusolekut äriliste avalduste saamiseks või loobute kommertsteadaannete saamisest. Teave nõusoleku tagasivõtmise või sellest loobumise kohta säilitatakse, et täita teie taotlust mitte saada ärilisi avaldusi.

KALVE lõpetab kommertsaruannete saatmise niipea, kui teie päring on käsitletud. Siiski pidage meeles, et päringu menetlemine sõltub teie taotluse täitmise tehnoloogilistest võimalustest, mis võib võtta kuni viis päeva.

2.2.3. ARVUSTUSED

Kauba kohta arvustuse jätmisel nõustute, et Teie nimi, Kaubale antud hinnang ja arvustus avaldatakse Veebilehel. Kui olete konto loonud Facebooki kaudu registreerumise võimalusega, kuvatakse arvustusega koos teie vähendatud suurusega pilt.

Veebileht ja KALVE pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi parandamine. Veebilehele postitatud arvustused kustutatakse ainult siis, kui konkreetne toode pole enam pakkumisel.

Vajadusel võib KALVE Teiega telefoni teel või elektrooniliselt ühendust võtta, et lahendada Teenuse või tootega seotud probleemid, mille kohta olete jätnud ülevaate. Pärast teiega ühenduse võtmist lõpetab KALVE teie telefoninumbri või e-posti aadressi kasutamise seoses ülevaatega.

Teie isikuandmeid seoses ülevaate postitamisega töötlevad KALVE ja meie IT-struktuure pakkuvad äripartnerid. Isikuandmete miinimummaht edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

2.3. REGISTREERITA KASUTAJA

2.3.1. KAUGLEPINGU SÕLMIMINE

Kauglepingu sõlmimiseks peab KALVE hankima ja töötlema tellimuse vormistamise vormis märgitud isikuandmeid. Kui te oma isikuandmeid ei esita, ei saa te kauglepingut sõlmida.

KALVE koondab ja salvestab teavet Teie ostuajaloo kohta, eesmärgiga täiustada pakutavaid teenuseid ja tooteid, lähtudes KALVE õigustatud huvist koguda teavet pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi kohta.

Kontol sisalduv teave sõlmitud kauglepingute (ostetud toodete) kohta, sealhulgas kogu teiega suhtlemise kohta, säilitatakse tõendina Kauglepingu sõlmimise ja täitmise kohta. Seda teavet säilitab KALVE lähtudes õigustatud huvist kaitsta oma õigusi ja huve vaidluse korral ning seadusest tulenevast kohustusest säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

Teie isikuandmeid seoses Kauglepingu sõlmimise ja täitmisega töötlevad ainult KALVE ja meie tarneteenust, IT-struktuure ja makseplatvorme pakkuvad äripartnerid. Isikuandmete miinimummaht edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid kuni Läti Vabariigi seadustes sätestatud andmete säilitamise tähtaja lõppemiseni või kohtusse hagi esitamise aegumise lõppemiseni, olenevalt sellest, kumb saabub hiljem.

2.3.2. KAUBANDUSARUANDE VASTUMINE

Taotledes kaubanduslike väljavõtete, näiteks tootekampaaniate ja eripakkumiste teabe saamist, nõustute, et KALVE töötleb teie isikuandmeid, mille olete tellimuse täitmise vormis märkinud, samuti teie geograafilist asukohta ja ostuajalugu.

KALVE töötleb teie isikuandmeid, et saata teile aktuaalseid ja teile sobivaid ärilisi avaldusi. KALVE teostab profileerimist, võttes kokku teie geograafilise asukoha ja ostuajaloo teabe, et analüüsida, millistest toodetest ja teenustest võiksite huvi pakkuda ning saata teile sobiva sisuga kommertsaruanne.

Kui ostate Veebilehel Kaupu, kasutab KALVE teie e-posti aadressi teile sarnaste kaupade kohta kommertsteadaannete saatmiseks, isegi kui te pole taotlenud kommertsteadaannete vastuvõtmist. Kui te ei soovi selliseid teateid saada, on teil võimalus loobuda oma e-posti aadressi edasisest kasutamisest äriteadete saatmiseks eraldi e-kirjaga, mis saadetakse kohe pärast tellimuse esitamist, samuti iga kord, kui saada äriteadet.

Teie isikuandmeid, mis on seotud kommertsaruannete edastamisega, töötlevad ainult KALVE ja meie koostööpartnerid, kes tagavad IT-struktuurid ja e-kirjade saatmise platvormid. Koostööpartnerid saavad minimaalsel hulgal isikuandmeid.

Selle eesmärgi täitmiseks töödeldakse teie isikuandmeid kuni hetkeni, mil tuletate meelde oma nõusolekut äriliste avalduste saamiseks või loobute kommertsteadaannete saamisest. Teave nõusoleku tagasivõtmise või sellest loobumise kohta säilitatakse, et täita teie taotlust mitte saada ärilisi avaldusi. KALVE lõpetab kommertsaruannete saatmise niipea, kui teie päring on käsitletud. Siiski pidage meeles, et päringu menetlemine sõltub teie taotluse täitmise tehnoloogilistest võimalustest, mis võib võtta kuni viis päeva.

2.4. UUDISKIRETE SAATJA

Andes nõusoleku uudiste saamiseks oma e-postile, annate KALVE-le nõusoleku saata Teie e-posti aadressile erinevat tüüpi kommertsväljavõtteid, näiteks Tootekampaaniad ja eripakkumised.

Teie isikuandmeid, mis on seotud kommertsaruannete edastamisega, töötlevad ainult KALVE ja meie koostööpartnerid, kes tagavad IT-struktuurid ja e-kirjade saatmise platvormid. Koostööpartnerid saavad minimaalsel hulgal isikuandmeid.

Selle eesmärgi täitmiseks töödeldakse teie isikuandmeid kuni hetkeni, mil tuletate meelde oma nõusolekut äriliste avalduste saamiseks või loobute kommertsteadaannete saamisest. Teave nõusoleku tagasivõtmise või sellest loobumise kohta säilitatakse, et täita teie taotlust mitte saada ärilisi avaldusi.

KALVE lõpetab kommertsaruannete saatmise niipea, kui teie päring on käsitletud. Pidage siiski meeles, et päringu menetlemine sõltub teie taotluse täitmise tehnoloogilistest võimalustest, mis võib võtta kuni viis päeva.

2.5. KINKEKAARDI KASUTAJA

KALVE peab kinkekaardi ostmiseks kauglepingu sõlmimiseks hankima ja töötlema kinkekaardi ostuvormis märgitud isikuandmeid ning kui olete märkinud erineva kinkekaardi saaja, siis töötleb ka KALVE sellise isiku nimi ja e-posti aadress. Kui te oma isikuandmeid ei esita, ei saa te kauglepingut sõlmida.

Kinkekaardi ostu puudutav teave, sealhulgas kogu teiega suhtlemine, säilitatakse tõendina Kauglepingu sõlmimise ja täitmise kohta. KALVE säilitab seda teavet lähtuvalt õigustatud huvist kaitsta oma õigusi ja huve vaidluse korral ning seadusest tulenevast kohustusest säilitada teavet toimuva äritegevuse kohta.

Teie ja teatud juhtudel ka kinkekaardi saaja isikuandmeid Kauglepingu sõlmimise ja täitmise kohta töötlevad ainult KALVE ja meie IT-struktuure ja makseplatvorme pakkuvad äripartnerid. Isikuandmete miinimummaht edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie ja teatud juhtudel ka kinkekaardi saaja isikuandmeid kuni Läti Vabariigi seadustes sätestatud andmete säilitamise tähtaja või aegumiseni. kohtusse hagi esitamise eest aegub, olenevalt sellest, kumb jõustub hiljem.

Kui esitate avalduse kinkekaardi kehtivusaja pikendamiseks 1 (ühe) kuu võrra, siis seda taotlust säilitatakse kuni kinkekaardi pikendatud kehtivusaja lõpuni, kui kehtiv seadus ei kehtesta pikemat perioodi. Need tingimused kehtivad ainult kinkekaartidele, mis väljastatakse alates 1. juulist 2017.

3. SAIDI EESMÄRK

Selle saidi loovad ja haldavad KALVE ja selle levitamispartnerid. Sait on loodud töötama tõhusalt ettevõtetevahelise suhtluse platvormina, bränditoodete veebimüügiplatvormina ning teabeallikana kogu toodete ja ettevõttega seotud teabe jaoks.

4. TOOTED JA TEENUSED ISIKLIKUKS KASUTAMISEKS

Saidil saadaolevad tooted ja teenused ning nende näidised, mida me teile pakkuda võime, on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Te ei tohi müüa ega edasi müüa ühtegi meilt saadavat teenust või selle näidist. KALVE jätab endale õiguse ette teatamata või ette teatamata tühistada või vähendada mis tahes täidetava tellimuse või teile pakutavate toodete või teenuste kogust, mis meie arvates võivad meie ainuisikulise äranägemise järgi kaasa tuua meie tingimuste rikkumise. .

5. TEABE TÄPSUS

Püüame oma tooteid saidil kirjeldades olla võimalikult täpsed. Kui tootega seotud info (kirjeldus, värvid jne) on muutunud, ei saa KALVE garanteerida, et veebilehel avaldatud andmed sisaldavad igal hetkel kõiki viimaseid uuendusi.

6. INTELLEKTUAALOMAND

Kogu saidil saadaolev teave ja sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kaubamärgid, logod, teenusemärgid, tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, heliklipid, andmekogud ja tarkvara, ning nende koostamine ja korraldamine (koos "Sisu") on KALVE, meie sidusettevõtete, partnerite või litsentsiandjate omand ning seda kaitsevad Läti Vabariigi seadused ja muud intellektuaalomandi kaitset reguleerivad rahvusvahelised seadused, sealhulgas autoriõigusi ja kaubamärke reguleerivad seadused. Meie kaubamärke ei tohi ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta ühelgi viisil kasutada.

7. KAUBAD

Kaubad – KALVE poolt müüdavad kohvid on toiduained.

KALVE ei luba kasutada eksitavaid väiteid kaupade tõhususe või iseloomu kohta.

Kaubavaliku, nende omaduste ja hindade, eripakkumiste ja kestuse kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin .

8. HINNAPOLIITIKA

Hinnad saidil www.kalvecoffee.com on kõik eurodes, kuid iga teatud riigis töötav kohalik veebipood võib hindu kuvada kohalikus valuutas. Kuigi püüame oma hindu alati ajakohasena hoida, ei saa me garanteerida, et tellimuse esitamise ajal kuvatud hinnad vastavad sellel hetkel toodetele kehtivatele õigetele hindadele. Kui saame teie käest tellimuse, millel on märgitud hind, mis erineb sel ajal veebisaidil olevast, võtame teiega ühendust ja pakume võimalust teie tellimus tühistada. Kui meil ei õnnestu teiega lühikese etteteatamisega ühendust võtta, loetakse teie tellimus automaatselt tühistatuks ja teile tagastatakse kõik konkreetse tellimusega seotud maksed.

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks või muud müügimaksud, kui need on kohaldatavad. Olenevalt kohaletoimetamise sihtkohast võivad teie tellimusele kehtida täiendavad saatmistasud, mis on selgelt näidatud enne makse esitamist ja sisalduvad tellimuse kogumaksumuses.

Kõik tollid ja maksud, mis tuleb tasuda saadetise kättesaamiseks teie kohaletoimetamise sihtkohta, peate tasuma teie. KALVE ei ole kohustatud teid teavitama sellistest tollimaksudest ega maksudest enne ega pärast seda, kui olete veebisaidil www.kalvecoffee.com tellimuse esitanud.

9. KOHALETOIMETUS

Kõiki meie tarneid käsitletakse usaldusväärselt ja kiiresti. Palume teil tutvuda meie toodete kohaletoimetamise poliitikaga, et saada teada tarne ja teostamise korraldus ning mõista tasuta kohaletoimetamise ja täiendavate kohaletoimetamistasude tingimusi.

10. TAGASTUSPOLIITIKA

Tellitud ja tarnitud tellimuste tagastamine toimub juhtumipõhiselt, järgides lihtsaid protseduure. Palume teil tutvuda meie tagastuspoliitikaga, veendumaks, et olete teadlik toote tagastamise võimalustest ning saada teavet ja lepingu tühistamise tingimusi.

11. KASUTAJA KOHUSTUSED

Saidile juurdepääsul või selle kasutamisel peate järgima neid tingimusi ning saidile postitatud erihoiatusi või -juhiseid juurdepääsu või kasutamise kohta. Te peate tegutsema alati vastavalt seadustele, tavadele ja heas usus. Te ei tohi teha mingeid muudatusi ega muudatusi saidil ega sellel saidil ilmuda võiva sisu või teenuste osas ning see ei tohi mingil viisil kahjustada saidi terviklikkust ega toimimist. Piiramata käesolevate Tingimuste ühegi muu sätte üldistust, vastutate kõigi käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmata jätmise korral ettevaatamatusest või tahtlikult kõigi kahjude eest, mida see võib KALVE-le põhjustada. meie sidusettevõtted, partnerid või litsentsiandjad.

12. KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

Me ei vastuta muude saidile lingitud või sellelt pärinevate veebisaitide sisu eest. Saidil kuvatavad lingid on mõeldud ainult mugavuse huvides ega ole meie, meie sidusettevõtete ega meie partnerite kinnitus viidatud sisu, toote, teenuse või tarnija kohta. Veebisaidivälistele lehtedele või muudele veebisaitidele linkimine või linkimine toimub teie enda riisikol. Me ei vastuta mingil viisil saidile lingitud või sellelt pärinevate veebisaitide uurimise või hindamise eest ega garanteeri nende pakkumisi ega võta endale mingit vastutust nende tegevuste, sisu, toodete või teenuste eest. lehekülgi ja veebisaite, sealhulgas, kuid mitte ainult, nende privaatsuspoliitikat ning tingimusi. Peaksite hoolikalt üle vaatama kõigi teiste külastatavate veebisaitide tingimused ja privaatsuspoliitikad.

13. VASTUTUSE PIIRANG

Nõustute sellega, et KALVE ei vastuta täielikult vastavalt kehtivatele seadustele (olgu see kokkuleppel, hooletusest või muul viisil) ühelgi juhul teie saidi kasutamisel tekkivate katkestuste või vigade eest.

Nõustute, et KALVE ei vastuta täielikult vastavalt kehtivatele seadustele (olgu see kokkuleppel, deliktiliselt (sh hooletusest) või muul viisil) mitte mingil juhul (a) äritegevuse katkemise eest; (b) saidile juurdepääsu viivitused või juurdepääsu katkestused; (c) andmete edastamata jätmine, valesti edastamine, riknemine, hävitamine või muu muutmine; (d) mis tahes kaotus või kahju, mis on tekkinud saidil suhtlemise või veebisaidiväliste linkide olemasolu tõttu; (e) arvutiviirused, süsteemirikked või talitlushäired, mis võivad ilmneda seoses saidi kasutamisega, sealhulgas hüperlingi ajal kolmandate osapoolte veebisaitidele (f) mis tahes ebatäpsused või väljajätmised sisus või (g) meie mõistlikust kontrollist sõltumatud sündmused.

KALVE ei vastuta mistahes kaudsete, eriliste, juhuslike ega kaudsete kahjude eest (sealhulgas saamata jäänud kasum), mis on seotud saidiga või teie saidi kasutamisega (või suutmatusega seda saiti kasutada), olenemata tegevuse vormist, kas kokkuleppel, kahju (sealhulgas hooletus) või muul viisil, isegi kui meid on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

14. AUTORIÕIGUSE KAEBUSED

KALVE Kohv, SIA. Kõik õigused kaitstud.

Kogu selle saidi sisu, kirjavahetus (e-post või post) ning turundusmaterjalid, mida kasutatakse saidi reklaamimiseks kolmandate osapoolte ressurssides, on KALVE omand. Sisu mis tahes osa või kogu reprodutseerimine või taasavaldamine on keelatud, välja arvatud järgmistel eesmärkidel:

Litsents isiklikuks kasutamiseks kopeerimiseks:

Võite teha sisust koopiaid või osi printida mõistlikuks isiklikuks kasutamiseks.

Litsents piiratud kasutamiseks kopeerimiseks või uuesti avaldamiseks:

Võite teha materjalidest koopiaid nii trükituna kui ka digitaalselt kolmandate osapoolte kasutamiseks ainult siis, kui tuvastate sisu ja materjalide allikana KALVE saidi, lisades tipptaseme URL-i ( http://www.kalvecoffee.com ) mõnele neist eksemplaridest, mis avaldatakse uuesti. Samuti peate teavitama kõiki kolmandaid isikuid, kellega neid koopiaid jagate, et selliste koopiate uuesti avaldamise korral tuleks kõigi materjalide allikaks märkida KALVE sait koos tipptaseme URL-iga ( http://www. .kalvecoffee.com ).

15. HÜVITAMINE

Nõustute hüvitama, kaitsma ja kaitsma meid mis tahes kahju, kaotuste, kahjude või kulude eest, samuti advokaaditasude eest, mis tulenevad mis tahes kolmanda osapoole nõudest, tegevusest või nõudest, mis tuleneb nende tingimuste rikkumisest, mis tahes vigadest teie esituses. või garantiid või selle saidi kasutamine.

16. VAIDLUSED

Mis tahes saidiga seotud vaidluste puhul kehtivad kõik nendes tingimustes käsitletud õigused ja kohustused ning toimingud Läti Vabariigi seadustega, nagu oleks tingimused täielikult sõlmitud ja täielikult täidetud Lätis. .

Kokkuleppepooled kinnitavad siin, et püüavad kõik vaidlused, mis on mis tahes viisil seotud teie saidi külastusega või tulenevad käesoleva kauglepingu täitmisest, tõlgendamisest või lõpetamisest, lahendada vastastikuste läbirääkimiste teel.

Kui pooled ei suuda tekkivaid vaidlusi rahumeelsete vastastikuste läbirääkimiste teel lahendada, lahendavad kõik vaidlused, lahkarvamused või nõuded Läti Vabariigi kohtutes, välja arvatud juhul, kui olete mingil viisil rikkunud või ähvardanud rikkuda meie intellektuaalomandit. meie sidusettevõtete, partnerite või litsentsiandjate õigusi või intellektuaalomandi õigusi, võime taotleda ettekirjutust või muid asjakohaseid abinõusid mis tahes kohtus ja te nõustute ainupädevuse ja kohtuga sellises kohtus.

Pooled on kokku leppinud vaidluste lahendamise koha ja korra vastavalt Euroopa Parlamendi määruses nr 953/2008 lepingulistele kohustustele kohaldatava õiguse kohta (Rooma I).

Kui KALVE ja tarbija vahel peaks tekkima vaidlus selle üle, kas nende vahel sõlmitud lepingu sätted on ebaõiglased, võib kumbki pool pöörduda käesolevas punktis nimetatud kohtusse, samuti on tarbijal õigus pöörduda kohaliku Kliendiõiguste poole. Kaitseasutus.

Kui KALVE ja tarbija vahel peaks tekkima vaidlus füüsiliste isikute andmete kaitse üle, võib kumbki pool pöörduda käesolevas punktis nimetatud kohtusse, samuti on tarbijal õigus pöörduda kohaliku andmekaitse järelevalveasutuse poole.

17. ÜLDSÄTTED

Käesolevaga nõustute, et käesolevad Tingimused moodustavad kogu teie ja KALVE vahel sõlmitud lepingu, mis puudutab selle veebisaidi ja selle sisu kasutamist teie poolt.

KALVE-l on õigus käesolevaid tingimusi igal ajal muuta ja täpsustada, avaldades vastavad muudatused veebilehel ja märkides ära viimaste tehtud muudatuste kuupäeva ning kui KALVE hinnangul võivad muudatused olla Sulle olulised, saates teade e-posti teel. Kõik käesolevate Tingimuste muudatused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist. Nõustute, et jätkates Veebilehe kasutamist pärast selliste muudatuste jõustumise kuupäeva, kinnitate oma nõusolekut kõikide muudatustega. KALVE jätab endale õiguse tühistada või tühistada käesolevate Tingimustega antud õigused. Peate järgima selliseid tagasikutsumisi või muudatusi alates nende jõustumise hetkest, sealhulgas vajaduse korral katkestama Veebilehe kasutamise mis tahes viisil.

Midagi käesolevates tingimustes ei saa tõlgendada teie ja KALVE vahel seltsingu või muud tüüpi ühisettevõtte loomisena. Juhtumid, kus KALVE ei suuda teilt käesolevaid tingimusi täita, ei mõjuta meie õigust nõuda nende täitmist enne või pärast sellist ebaõnnestumist. Juhtumid, kus mõnda käesolevate tingimuste punktidest ei saa rakendada või see on kehtiva õiguse raames kehtetu või vahekohus või kohus tunnistab need täitmisele pööramatuks või kehtetuks, ei mõjuta lepingu kehtivust ega kohaldatavust. käesolevad Tingimused üldiselt. Käesolevaid Tingimusi tuleb võimalike piiride piires muuta vastavalt kehtivale õigusele viisil, mis kajastab täielikult poolte esialgseid kavatsusi vastavalt esialgsetele tingimustele.

18. VÄÄRAMAMAT JÕUD

KALVE Coffee, AS ei vastuta viivituste, kohustuste täitmata jätmise või muude tõrgete eest, mis on tekkinud asjaolude ja takistuste tõttu, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli, sealhulgas streigid, valitsuse tegevused, sõjad või riigisisesed, kuid mitte ainult. hädaolukorrad, terrorismiohud või terroriaktid, keskkonna- või kliimaanomaaliad, kolmanda osapoole ebaõnnestumised, Interneti-ühenduse probleemid, samuti riist- ja tarkvara tõrked. Sellise vääramatu jõu ilmnemisel püüame viivitused võimalikult lühikese aja jooksul kõrvaldada.